Energideklaration

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes 2006 lagen om energideklarationer för byggnader. Lagen har under åren varit föremål för omarbetning och uppdatering.

Den 1 januari 2019 genomfördes en ändring avseende innehållet i energideklarationerna såtillvida att byggnaders energiprestanda fortsättningsvis uttrycks i sk primärenergital i stället för specifik energianvändning. Primärenergitalet tar hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering, till skillnad från den specifika energianvändningen som endast anger den köpta energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. Tanken är att det ska bli lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra olika byggnaders energihushållningsegenskaper genom energideklarationen.