Andrahandsupplåtelse

Upplåtelse av lägenhet i andra hand kräver styrelsens tillstånd.

En bostadsrättsförening är beroende av att de som bor i lägenheterna är personligt engagerade i föreningens arbete. Boende som hyr i andra hand kan rimligtvis inte känna samma engagemang som de som äger lägenheterna. Föreningen vill också undvika att lägenheter köps enbart i syfte att spekulera.

En bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand utan att ha samtycke eller tillstånd riskerar att förverka bostadsrätten.

Digital ansökan på SBC Hemma kundportal

Från och med 1 januari 2023 ansöker du om andrahandsuthyrning digitalt på SBC Hemma. Logga in på SBC Hemma

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan självständig brukare endast som styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare (samtliga om fler än en medlem) ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid (minst sex månader och max ett år) den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.

Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om lägenheten upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Bostadsrättshavare som beviljats upplåta bostadsrätten i andra hand, ansvarar för att den som hyr i andra hand följer de trivselregler m.m. som finns i föreningen.